chevronfacebook Instagram linkedin logo-left logo-right minusnotification-closeplussearch-glass

Privacy statement

Uw privacy is voor Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. uiterst belangrijk. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG. Hieronder verklaren wij welke gegevens wij verwerken en hoe wij hiermee omgaan. De gegevens die u zelf aan ons verstrekt: rechtstreeks, telefonisch of via onze website worden veilig opgeslagen

Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. slaat de benodigde persoonlijke gegevens op wanneer u:

 • Een dienst van ons afneemt.

 • Informatie en/of een offerte aanvraagt.

 

Wij verstrekken alleen strikt noodzakelijke gegevens aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld notarissen en geldverstrekkers. Wij zullen uw gegevens echter nooit aan derden doorverkopen. Indien we uw gegevens aan derden verstrekken, eisen wij dat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen en ze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze gekregen zijn.

 

Persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u:

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Te kunnen informeren over wijzigingen en/of aankondigingen van onze diensten en/of producten.

 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u.

 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.

 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie (marketing e.d.). Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

 

Aankoop: wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. De makelaar maakt bezichtigingsafspraken, geeft u een goed beeld van de woning of het bedrijfspand en legt vast wat uw mening is over dit object. Ook staat de makelaar met u in contact over het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast.

Taxatie van woning of bedrijfspand: het doel van dit contact is dat de makelaar/taxateur voor uw woning of bedrijfspand een taxatie uitvoert.

 

Verkoop van woning of bedrijfspand: het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden.

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, gerechtvaardigd belang en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de Wwft. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast.

 

Informatie: als u vrijblijvend op de hoogste wilt worden gehouden, verzamelen wij de gegevens op grond van de toestemming die u hiervoor geeft. Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen of bedrijfspanden Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service.

 

De volgende gegevens kunnen voor taxatie, aankoop of verkoop worden verwerkt:

 • Voornaam, achternaam, adres, woonplaats.

 • Geslacht.

 • Telefoonnummer.

 • E-mail adres.

 • Nationaliteit.

 • Betalingsgegevens.

 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats van uitgifte en datum van uitgifte.

 • Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of verkoop zoals bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 • Datum van bezichtiging en uw mening over de woning of het bedrijfspand.

 • Gegevens over biedingen.

 • Gegevens over woning of bedrijfspand om de waarde te bepalen.

 • De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan.

 • De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde.

 • Foto’s en video’s van de woning.

 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 • Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

 • De transactiegegevens wanneer u een woning heeft gekocht, zoals koop- en huurprijs, transactiedatum.

 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig woonadres van de koper.

 • Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

 • Overige informatie die u aan de makelaar/taxateur verstrekt.

 

Bewaartermijn

Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Betalingsgegevens worden versleuteld bewaard en direct na betaling weer verwijderd. De overige gegevens worden voor onbepaalde duur bewaard.

 

Inzage, corrigeren en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u, vergezeld van een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, richten aan [email protected].

 

Fraude

Indien noodzakelijk geven wij klantgegevens aan de overheid.

 

Externe Partijen

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe dienstverleners, zoals bijvoorbeeld notarissen, NVM en geldverstrekkers. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor het overeengekomen doel. We zullen uw gegevens echter nooit aan partijen doorverkopen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst of Justitie. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.Wij eisen van alle externe dienstverleners dat zij de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partij met uw gegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar het privacy statement van de externe partij.

 

Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat, ter optimalisatie van de website en doeleinden van gerichte communicatie. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren.

 

Wijzigingen

Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V..

 

Melding of vragen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen via [email protected].

 

Contact

Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V.

Gramsbergerweg 46

7772 CX Hardenberg

T 0612789788

[email protected]

www.daphnybedrijfsmakelaar.nl

 

DISCLAIMER

Eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze website is

 

Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V.

Gramsbergerweg 46

7772 CX Hardenberg

T 0612789788

[email protected]

 

De op deze website getoonde informatie is door Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hoewel Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Daphny de Robles Taxaties & Aankoop B.V. worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

 

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

 

Door deze site te bekijken en de daarop gepubliceerde informatie te gebruiken, stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.